Nieuws

 

Meest recente druk brochures

De negende druk van de Bijbelstudiebrochures is sinds augustus 2023 verkrijgbaar 

De zevende druk van de jongereneditie is sinds september 2022 verkrijgbaar.Audio opnamen

De jongereneditie en de BIjbelstudie 'Ben ik wel uitverkoren?' zijn ingelezen door de CBB en zijn in gesproken vorm verkrijgbaar. U kunt deze downloaden via de pagina 'Brochures' van deze website. Vertaling brochures in andere talen

De Bijbelstudie is vertaald in het Engels, Spaans en in de Ghanese taal Twi.

De jongereneditie is vertaald in het Engels, Spaans, Twi, Frans en Hongaars.

De brochures in andere talen kunt u downloaden vanaf de pagina 'Brochures' van deze website. 

De beide brochures zijn onlangs ook vertaald in het Duits. Deze worden binnenkort op de website gezet.


 

Spreekbeurtpakket

Wil je een spreekbeurt houden over bekering, uitverkiezing en geloofszekerheid? Je kunt gratis brochures opvragen om uit te delen aan je klasgenoten. Wil je op de jeugdvereniging of op vakantiekamp een Bijbelstudie houden hierover? Ook hiervoor kun je gratis gratis brochures opvragen.

De jongerenedities kunnen ook gebruikt worden als dagboekje of voor Bijbelstudies op kamp of (jongeren)reis.E- pubs

Van de Nederlandstalige en Engelstalige brochures zijn e- pubs gemaakt. U kunt deze downloaden vanaf de pagina 'Brochures'.In de media


 

Hieronder het artikel dat op 12 juli 2013 op Refoweb geplaatst is:

Eenzijdige visie op uitverkiezing maakt wanhopig

Veel jongeren in de reformatorische kerken worstelen met de uitverkiezing. "Als God je niet uitverkoren heeft, wat heeft het dan nog voor zin om te gaan geloven." Deze kille opmerking is vaak de vrucht van een eenzijdige visie (en prediking) op de uitverkiezing, die op zichzelf een voluit bijbelse waarheid is. Maar wat bedoelt Gods Woord nu precies met geloof, bekering en uitverkiezing? Het vrijwilligersproject "Ben ik wel uitverkoren" -dat op de achtergrond geadviseerd wordt door ambtsdragers en predikanten- probeert dat in kort bestek vanuit de Bijbel eenvoudig uit te leggen. Twee brochures hebben inmiddels het licht gezien en een nieuwe uitgave wordt deze maand verwacht. Tijd om de initiatiefnemers eens wat vragen voor te leggen.

Wat is het doel en de doelgroep van het project "Ben ik wel uitverkoren?" 
Het project "Ben ik wel uitverkoren?" is gericht op mensen die worstelen met de uitverkiezing en met geloofszekerheid. Veel mensen tobben over de vraag of zij uitverkoren zijn en/of zij hebben geen geloofszekerheid. De mensen die bij dit project betrokken zijn hebben hier zelf ook mee geworsteld en we hebben liefde en bewogenheid voor degenen die hier nog mee worstelen. We hopen en bidden dat het project tot zegen zal zijn voor hen. We hopen dat het een bemoediging mag zijn voor degenen die angstig en wanhopig zijn omdat zij vrezen dat zij niet uitverkoren zijn. We hopen ook dat dit initiatief voor de mensen die denken dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen -en dus passief afwachten totdat God hen bekeert- een aanmoediging mag zijn om niet lijdelijk af te wachten of onverschillig te blijven. We hopen dat de mensen door dit project bewust gaan nadenken over de uitverkiezing en we willen hen uitnodigen en aanmoedigen om zelf te gaan lezen en onderzoeken wat er over het onderwerp uitverkiezing staat in de Bijbel. We bidden dat dan hun ogen open zullen gaan voor de waarheid van het Evangelie.
 
Wie zijn de bedenkers en behoren jullie tot de reformatorische gezindte? Zijn er ook ambtsdragers/predikanten bij betrokken? 
Het project "Ben ik wel uitverkoren?" hebben we niet zelf bedacht. De Heere God heeft dit in ons hart gelegd. Als bevestigingstekst gaf de Heere 1 Timotheüs 2:3b en 4, waar staat: "God, onzen Zaligmaker, Welke wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen." God wil de mensen die worstelen met de uitverkiezing bereiken. We vinden het een voorrecht dat wij dit werk, dat Hij al heeft voorbereid, uit mogen voeren en daarin een schakeltje mogen zijn. We zijn hier verwonderd over en we hebben zelf nooit kunnen bedenken dat we dit zouden gaan doen. Aan Hem alle dank en eer! De mensen die betrokken zijn bij dit project komen uit verschillende kerken. Er zijn ook ambtsdragers en dominees bij betrokken. God heeft ons echter duidelijk gemaakt dat wij anoniem moeten blijven in het belang van deze zaak. Het is niet belangrijk wie de brochures geschreven heeft  en wie deze uitgeeft, maar wat God over het onderwerp uitverkiezing zegt in Zijn Woord. Mensen willen ons vaak in een hokje plaatsen, maar wij passen niet in een hokje. We willen graag dat de mensen onbevooroordeeld gaan lezen en onderzoeken wat er in de Bijbel staat over het thema uitverkiezing en we hopen dat wat in de brochures en op de website staat daarbij een handreiking mag zijn.

Wat onderscheidt jullie van stichtingen als Jij daar! en HeartCry of zijn er dwarsverbanden? 
Het project "Ben ik wel uitverkoren?" is een op zichzelf staand initiatief en is niet verbonden aan een bepaald kerkgenootschap of een andere stichting. St. Jij daar! en st. HeartCry geven onderwijs en toerusting over allerlei geloofsonderwerpen en richten zich ook op geestelijke groei. Zij organiseren ook jongerenavonden en/of conferenties. Wij richten ons alleen op het thema uitverkiezing en we organiseren geen bijeenkomsten.
 
Op welke wijze willen jullie je boodschap verspreiden en wie betaalt dat allemaal? 
Wij verspreiden de brochures "Ben ik wel uitverkoren". Hiervan hebben we een Bijbelstudieversie zowel in het Nederlands als in het Engels en een jongereneditie. Ook kunnen mensen onze website www.benikweluitverkoren.nl bezoeken. Vanaf deze site kunnen alle uitgaven ook gedownload worden. De brochures worden op diverse plaatsen uitgedeeld en zij worden o.a. neergelegd op boekentafels van bijeenkomsten. Ze kunnen ook (gratis) besteld worden bij vrijwel alle christelijke boekwinkels.  De brochures verstrekken we gratis, elk gewenst aantal, ook als men er honderden of duizenden bestelt. We financieren dit project zelf, met liefde.
 
Jullie hebben na verspreiding van een brochure in eerste instantie kritiek gekregen vanuit de Ger. Gem. in Ned en van een panellid hier op Refoweb. De toonzetting van jullie boodschap zou Arminiaans zijn. Wat vonden jullie van deze opmerkingen en is daar iets mee gedaan? Zo ja, op welke wijze? 
Het gaat er niet om of de boodschap wel of niet Arminiaans is, maar of deze bijbels is. Als wij kritiek krijgen, nemen wij deze biddend in overweging en we toetsen deze aan de Bijbel. Als blijkt dat we iets beter op een andere manier kunnen verwoorden, dan verbeteren we de tekst. Op zich staan we open voor opbouwende kritiek. Naar aanleiding van de kritiek die u noemde hebben we gebeden om Gods wijsheid en leiding hierover. We hebben ook advies gevraagd aan een deskundige en de tekst van de brochure nog eens kritisch bekeken. Dat heeft geleid tot aanpassing op een aantal punten. We proberen overigens voortdurend om de inhoud te verbeteren of aan te vullen. De nieuwste, meest recente tekst zetten we op onze website en dat wordt de voorlopige inhoud van de eerstvolgende druk.
 
Wat we wel merken, is dat mensen die kritiek hebben vaak een bepaald gedeelte van de brochure eruit nemen en deze vaak ook nog uit zijn verband halen. Als mensen de gehele brochure lezen, dan zou men merken dat het geheel meer in evenwicht is. Er staat bijvoorbeeld ook dat God begint, dat we alleen gerechtvaardigd kunnen worden uit genade e.d. Het klopt wel dat we in de brochures meer de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de mens. Dit is bewust zo gedaan, omdat de mensen die worstelen met de uitverkiezing vaak al genoeg hebben gehoord dat alles van God afhangt. De balans is dan doorgeslagen naar de ene kant. Als gevolg hiervan worden mensen vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of zelfs onverschillig. In de brochures wordt daarom meer benadrukt dat er óók een stuk verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Dit proberen we in de Bijbelstudieversie uit te leggen o.a. in de hoofdstukken "Maar God moet toch eerst beginnen?"en "God wil graag dat wij zelf een keuze maken" en het wordt vooral heel duidelijk uitgelegd in de jongereneditie in het hoofdstuk "100% genade en 100% verantwoordelijkheid." Hopelijk komt hierdoor de balans meer in evenwicht. We hopen dat de mensen de brochures niet alleen maar zullen lezen vanuit een kritische houding, maar dat zij deze biddend zullen lezen met een oprecht zoekend hart.
 
Jullie hebben ook een Engelstalige brochure. Waarom? En voor wie is die bestemd? 
We hebben inderdaad ook een Engelstalige brochure. Deze wordt een dezer dagen uitgegeven. We kregen e-mails van verschillende mensen die vroegen of de brochures ook in het Engels beschikbaar zijn. Het pdf van de Bijbelstudie "What if I am not chosen?" kon men al eerder downloaden vanaf onze website, zowel in het Nederlandse formaat als in het Amerikaanse/Canadese formaat Letter. Deze is in de afgelopen tijd gebruikt door evangelisten en zendelingen en we hoorden dat deze door een Bijbelschool ook verzonden is aan honderden Bijbelschoolleerlingen en voorgangers in het buitenland. Er zijn ook mensen die deze brochures willen versturen naar Engelssprekende familieleden. We zijn van plan om D.V. de Engelstalige brochures ook in Canada en Amerika te laten drukken en deze daar te verspreiden, omdat er ook in deze landen veel mensen wonen die worstelen met de vraag of zij wel uitverkoren zijn. Ook hen willen we graag bereiken.
 
Zijn de nieuwe brochures al verspreid en zo ja, waar? Hoe zijn de reacties? 
U bedoelt de jongerenedities? Deze zijn in eerste instantie geschreven voor tieners en jongeren, maar we horen van veel mensen dat zij het fijn vinden om deze uitgave te lezen naast de Bijbelstudieversie. De Bijbelstudieversie, waarin veel Bijbelteksten staan, is meer geschikt voor de mensen die dieper op het onderwerp uitverkiezing willen ingaan en willen onderzoeken wat er in de Bijbel staat over de uitverkiezing. Voor veel jongeren was deze uitgave te pittig. Er werd ons gevraagd of we ook een jongereneditie zouden kunnen uitgeven. Dat is eind februari gebeurd en deze brochures zijn voor het eerst uitgedeeld op de gezinsbeurs Wegwijs. Daarna zijn ze op allerlei plaatsen uitgedeeld en verspreid. Ze liggen ook op de boekentafel van diverse jongerenavonden. We krijgen op de jongereneditie veel positieve reacties. Deze brochure leest makkelijk en is meer een (dag)boekje. In de jongereneditie komen dezelfde onderwerpen aan de orde als in de Bijbelstudieversie, maar alles is eenvoudiger uitgelegd en er staan korte verhaaltjes en illustraties bij om alles duidelijker te maken. (Er staan wel veel minder Bijbelteksten in, daarom is voor Bijbelstudie de Bijbelstudieversie meer geschikt.) Naar de jongerenedities was zoveel vraag, dat de voorraad in ruim vier maanden tijd al op was en deze maand verschijnt dan ook de tweede druk.
 
Jullie gebruiken in het citeren van teksten de Statenvertaling. Waarom is niet gekozen voor de wat eenvoudiger te begrijpen HSV? 
De Statenvertaling is de Bijbelvertaling die door de mensen die tot de doelgroep van dit project behoren, het meest gelezen en geaccepteerd wordt. De SV wordt overigens ook gelezen door alle mensen die bij dit project betrokken zijn.
 
Hoe nu verder? 
We gaan voorlopig door met het verspreiden van de brochures. Dat doen we in samenwerking met heel veel bekende en onbekende mensen die zich aangesproken voelen tot dit project. Voor mensen die ons hiermee willen helpen, hebben we een aantal ideeën om de brochures te verspreiden op onze website gezet. De komende tijd willen we de site, die onlangs helemaal vernieuwd en bijgewerkt is, onder de aandacht gaan brengen van diverse (reformatorische) organisaties, scholen en stichtingen. Ook willen we de brochures graag voorlezen en de opnamen hiervan op de website zetten. We vinden het belangrijk dat de boodschap die in de brochures staat voor iedereen bereikbaar is, ook voor de mensen die niet in staat zijn om deze te lezen. Ook willen we de Engelstalige brochure "What if I am not chosen?" laten drukken en verspreiden buiten Nederland. De jongereneditie willen we ook graag uitgeven in het Engels, maar deze moet nog vertaald worden. Ook staat het nog op ons verlanglijstje om e-books te maken van de brochures, maar tot nu toe is het ons helaas nog niet gelukt om deze te maken. Alles D.V. natuurlijk en we wachten af hoe God dit project verder leidt.

www.benikweluitverkoren.nl


 

Hieronder het artikel dat op 20 september 2013 op het Christelijk Informatie Platform (CIP) geplaatst is:

"God wil hen die worstelen met de uitverkiezing bereiken"

gepubliceerd vrijdag 20 september 2013 09:00 door Jeffrey Schipper
 

Team bezig met project omtrent uitverkiezing

"Mensen, die worstelen met de uitverkiezing, denken vaak dat alles van God afhangt. Als gevolg hiervan worden mensen vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of onverschillig," vertelt het team 'Ben ik wel uitverkoren?' over hun project. Door middel van de website www.benikweluitverkoren.nl en de brochures die ze uitgeven, wil het team mensen die worstelen met dit onderwerp bemoedigen. "God wil de mensen die worstelen met de uitverkiezing bereiken. We willen de mensen aanmoedigen om zelf te onderzoeken wat er in de Bijbel staat over de uitverkiezing en we hopen dat dit project daarbij een handreiking mag zijn. We bidden dat dan hun ogen open zullen gaan voor de waarheid van het Evangelie."

Het team is ervan overtuigd dat God dit project in hun hart heeft gelegd. Als bevestigingstekst gaf God 1 Timotheüs 2:3b en 4, waar staat: 'God, onzen Zaligmaker, Welke wil, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen.' Veel mensen tobben over de vraag of zij wel uitverkoren zijn en/of hebben geen geloofszekerheid. De mensen die bij dit project betrokken zijn, hebben hier zelf ook mee geworsteld. Zij hebben liefde en bewogenheid voor degenen die er momenteel mee worstelen. "We hopen dat dit project een bemoediging mag zijn voor degenen die angstig en wanhopig zijn omdat zij vrezen dat zij niet uitverkoren zijn. Daarnaast hopen we dat dit project voor de mensen die denken dat zij zelf niets kunnen of hoeven doen - en passief afwachten totdat God hen bekeert - een aanmoediging mag zijn om niet lijdelijk af te wachten of onverschillig te blijven."

Geen betweterige houding
Het project bestaat uit een website en het uitgeven en verspreiden van brochures 'Ben ik wel uitverkoren?'. Hiervan zijn drie versies: een Bijbelstudieversie zowel in het Nederlands als in het Engels en een jongereneditie. In de jongereneditie is alles eenvoudiger uitgelegd en er staan korte verhaaltjes en illustraties bij om alles duidelijker te maken. Vanaf de website kunnen alle uitgaven ook gedownload worden. De brochures worden op diverse plaatsen uitgedeeld, bijvoorbeeld op reformatorische gezinsbeurzen en zij worden onder meer neergelegd op boekentafels van jongerenavonden en andere bijeenkomsten." De brochures kunnen worden besteld in christelijke boekwinkels. De brochures worden gratis verstrekt, ook als men er honderden of duizenden bestelt. "Het is niet onze bedoeling om antwoord te geven op vraagstukken over de uitverkiezing," benadrukt het team. "We willen de mensen met liefde - en niet vanuit een kritische of betweterige houding -  bereiken met de boodschap van het Evangelie."

"Als mensen denken dat alles van God afhangt, is de balans doorgeslagen naar de ene kant. Mensen worden als gevolg hiervan vaak angstig en wanhopig, passief afwachtend of onverschillig. In de brochures wordt daarom meer benadrukt dat er óók een stuk verantwoordelijkheid ligt bij de mens. Dit wordt vooral duidelijk uitgelegd in de jongereneditie in het hoofdstuk '100% genade en 100% verantwoordelijkheid.' Ook willen we de mensen aanmoedigen om niet af te gaan op hun gevoel, maar om te vertrouwen op God en op wat Hij zegt en belooft in Zijn Woord." De brochures worden vaak gebruikt als evangelisatiemateriaal, onder andere door  evangelisten. De Engelstalige versie, 'What if I am not chosen?' wordt ook in het buitenland gebruikt, bijvoorbeeld door zendelingen en op Bijbelscholen.

Mensen komen tot geloof
"We hebben op dit project al de zegen van God ervaren. We hoorden van meerdere mensen die hierdoor tot (levend) geloof gekomen zijn," vervolgt het team, dat God daarvoor dank en eer geeft. "Maar we willen graag nog meer mensen bereiken. We gaan daarom voorlopig door met het verspreiden van de brochures. Dat doen we in samenwerking met heel veel bekende en onbekende mensen, die zich aangesproken voelen tot dit project. Voor mensen die ons hiermee willen helpen, hebben we een aantal ideeën om de brochures te verspreiden op onze website gezet. De komende tijd willen we de website onder de aandacht gaan brengen van diverse (reformatorische) organisaties, scholen en stichtingen."

Verder is het team van plan om brochures in te spreken en de opnames hiervan op de website te zetten. Het doel is dat de boodschap die in de brochures staat dan ook bereikbaar is voor mensen die niet in staat zijn om de brochures te lezen. "Ook willen we de Engelstalige brochure 'What if I am not chosen?' laten drukken en verspreiden buiten Nederland. De jongereneditie willen we ook graag uitgeven in het Engels, maar deze moet nog vertaald worden. Van de brochures willen we ook graag nog e-pubs maken." Het team voegt toe dit in afhankelijkheid van God te willen doen. "En ondertussen wachten we af hoe God dit project verder leidt."

Bezoek hier de website 'Ben ik wel uitverkoren?'
 

 
 
Hieronder kunt u het nieuwsbericht lezen dat Refoweb op 20 oktober 2014 plaatste n.a.v. de vierde druk van de Bijbelstudie:


Ben ik wel uitverkoren” tot grote zegen

De projectgroep “Ben ik wel uitverkoren” presenteert op gezinsbeurs Wegwijs in Rotterdam deze week de vierde druk van de zogenoemde Bijbelstudiebrochure. Tijdens de beursweek zal de nieuwste versie aan beursbezoekers worden overhandigd. Een jongereneditie van de brochure werd eerder huis- aan- huis verspreid in diverse plaatsen in de Bijbelgordel.

Het project “Ben ik wel uitverkoren?” is al regelmatig op Refoweb aan de orde geweest, o.a. via een interview en in de Vragenrubriek. De tekst is in de vierde druk herzien en mede op advies van enkele adviseurs op een aantal punten aangepast. Volgens de projectgroep wil dat niet zeggen dat de Bijbelstudiebrochures van de eerste, tweede en derde druk onbruikbaar zouden zijn. “We zijn er van overtuigd dat de brochure tot zegen zal zijn als mensen deze met een oprecht zoekend hart lezen, welke druk het dan ook is. Ook al zouden er enkele dingen in staan die theologisch niet helemaal juist verwoord zijn -zoals in sommige kerkbladen wordt geschreven- dan nog staat er veel in waar de mensen wel iets aan zouden kunnen hebben. Vorig jaar hoorden we bijvoorbeeld dat de eerste versie van de Bijbelstudiebrochure voor een ouderling uit de Gereformeerde Gemeente op zijn sterfbed tot grote zegen is geweest.”

“We hadden namelijk een stapel brochures meegenomen naar een vrouwenbijeenkomst. Een vrouw nam een grote stapel mee. Ze komt uit een dorp waar veel mensen uit de Ger. Gem. en de Oud Ger. Gem. wonen. Ze werkte in de thuiszorg, waar ze de brochures ook wilde doorgeven aan mensen uit onze doelgroep. Ze vertelde later het volgende: ‘De Heere legde in mijn hart dat ik een brochure in de brievenbus moest doen bij iemand die ernstig ziek was. Ik twijfelde nog, omdat het zondag was. Toch deed ik het, want ik voelde dat ik het niet mocht uitstellen.’ Zo gebeurde. Ze deed er een briefje bij en schreef haar naam eronder. Enkele dagen later kreeg ze een rouwkaart. De man die op sterven lag, was een ouderling van de Ger. Gem. Toen ze ging condoleren, pakte zijn weduwe haar hand vast en zei dankbaar: dat boekje hè, dat boekje! Ook twee van zijn kinderen bedankten haar heel hartelijk voor de brochure, zodat ze tot drie maal toe ervoor bedankt werd. Ze zeiden dat het boekje (de brochure “Ben ik wel uitverkoren?”) het grote verschil gemaakt had voor hun overleden man/vader! Als de brochure een dag later in de brievenbus was gedaan, dan was de ouderling te ziek geweest om de brochure nog te lezen, maar nu was deze voor hem tot zegen geweest. Het gezin was er ontzettend dankbaar voor. We willen hiervoor God alle dank en eer geven! Dit getuigenis was voor ons een enorme bemoediging (en het was ook nog eens een brochure van de eerste druk!) temeer omdat het ook nog eens een ambtsdrager uit de Gereformeerde Gemeente betrof! “

Omdat wij anoniem willen blijven, horen we weinig reacties op de brochures, maar we weten nu al van meerdere mensen die door de brochure “Ben ik wel uitverkoren?” tot een levend geloof zijn gekomen, van wie drie mensen op hun sterfbed. We hebben de brochures niet geschreven vanuit een kritische of betweterige houding, maar met liefde en bewogenheid. Zelfs mensen die kritiek hebben schrijven dat zij onze bewogenheid en goede bedoelingen ‘geproefd’ hebben. Bij elke druk hebben wij de tekst zo zorgvuldig en getrouw mogelijk samengesteld, naar ons beste weten en in afhankelijkheid van God. Als mensen echter vanuit een kritische grondhouding lezen, dan is er altijd wel iets op aan te merken. Soms is de kritiek terecht en dan doen we er ook iets mee. We hebben daarom de tekst van de Bijbelstudiebrochure op een aantal punten gewijzigd en ook hebben we aan de jongereneditie een hoofdstuk toegevoegd over de doodstaat van een mens en de werking van de Heilige Geest  (http://www.benikweluitverkoren.nl/brochures/jongereneditie/7.-ja-maar-alleen-de-heilige-geest-kan-iemand-toch-bekeren ).
De laatste versie is tot stand gekomen met behulp van o.a. een ambtsdrager en een predikant vanuit een van de kerken van waaruit we in eerste instantie nogal wat kritiek kregen. We hebben niet onze eer, maar alleen Gods eer en de redding van mensen op het oog. We kunnen natuurlijk niet bij elke wijziging nieuwe brochures laten drukken en de bestaande voorraad brochures weggooien. We passen wel meteen de tekst aan op onze website. De meest recente tekst kan men altijd lezen via onze website www.benikweluitverkoren.nl  (bij online) lezen. Dit is de kopij voor de eerstvolgende druk.”

“We zijn vooralsnog niet van plan om de Bijbelstudiebrochures huis-aan-huis te verspreiden in de Biblebelt. We weten echter niet hoe de Heere dit leidt. We waren vorig jaar ook niet van plan om de jongereneditie huis-aan-huis te gaan verspreiden, maar de Heere legde begin dit jaar in ons hart om dit toch te gaan doen. Het is ook al voorgekomen dat iemand duizenden Bijbelstudiebrochures bestelde en deze zelf liet verspreiden in de omgeving waar hij woont. Als iemand dat wil doen, dan leveren we deze gratis, ongeacht het aantal. We delen ze ook uit op reformatorische gezinsbeurzen, zoals deze week op Wegwijs.”


 

Hieronder kunt u het bericht lezen dat CIP 21 oktober 2014 plaatste n.a.v. de vierde druk van de Bijbelstudiebrochure:

'Ben ik wel uitverkoren' tot zegen in refowereld

gepubliceerd dinsdag 21 oktober 2014 09:45 bron: Refoweb

De brochure 'Ben ik wel uitverkoren' is alweer toe aan de vierde druk. Door de vraag: 'Ben ik wel of niet uitverkoren?', blijft er tussen sommige reformatorische christenen een kloof tussen God en de mensen zelf. De projectgroep 'Ben ik wel uitverkoren' is ervan overtuigd dat de brochure tot zegen kan zijn voor "mensen met een oprecht zoekend hart". "

Vorig jaar hoorden we bijvoorbeeld dat de eerste versie van de Bijbelstudiebrochure voor een ouderling uit de Gereformeerde Gemeente op zijn sterfbed tot grote zegen is geweest," citeert Refoweb. "Omdat wij anoniem willen blijven, horen we weinig reacties op de brochures, maar we weten nu al van meerdere mensen die door de brochure 'Ben ik wel uitverkoren?' tot een levend geloof zijn gekomen, van wie drie mensen op hun sterfbed.

We hebben de brochures niet geschreven vanuit een kritische of betweterige houding, maar met liefde en bewogenheid. Zelfs mensen die kritiek hebben schrijven dat zij onze bewogenheid en goede bedoelingen ‘geproefd’ hebben. Bij elke druk hebben wij de tekst zo zorgvuldig en getrouw mogelijk samengesteld, naar ons beste weten en in afhankelijkheid van God." Deze week wordt de vierde druk van de brochure uitgedeeld tijdens de Wegwijs Beurs in Rotterdam.

Lees hier meer op Refoweb.nl en bezoek www.benikweluitverkoren.nl  

CIP.nl sprak eerder met één van de initiatiefnemers van 'Ben ik wel of niet uitverkoren?': "God wil hen die worstelen met de uitverkiezing bereiken "


 

Hieronder kunt u het nieuwsbericht lezen dat Refoweb op 18 november 2015 plaatste n.a.v. de youth version "What if I'm not chosen?" en de vertaling in andere talen:

'Ben ik wel uitverkoren?' in diverse talen

De Youth edition ”What if I’m not chosen?” kan sinds kort als e-book gedownload worden via de website www.benikweluitverkoren.nl . Dit is de Engelse vertaling van de Nederlandstalige jongereneditie “Ben ik wel uitverkoren?”, die vooral bekendheid kreeg nadat deze in maart/ april 2014 in een aantal plaatsen in de Biblebelt verspreid werd.

In deze youth edition is ook het nieuwe hoofdstuk opgenomen over de doodstaat van de mens en de werking van de Heilige Geest. Dit hoofdstuk is later toegevoegd en ontbreekt nog in de Nederlandstalige jongerenedities die momenteel in omloop zijn. De meest recente tekst van de jongereneditie kan wel gedownload worden. Via de website zijn ook de ouderenversie en de Bijbelstudie “Ben ik wel uitverkoren?” te verkrijgen.

Behalve de Engelstalige youth edition kan ook de Engelstalige Bijbelstudie “What if I am not chosen?“ gedownload worden. Hiervan zijn ook brochures verkrijgbaar. Van de youth edition “What if I’m not chosen?“ worden waarschijnlijk voorlopig nog geen brochures gedrukt. Het team Ben ik wel uitverkoren wil eerst afwachten hoeveel belangstelling hiervoor is. De Youth edition zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden op scholen voor voortgezet onderwijs of als evangelisatiemateriaal voor evangelisatie onder Engelstaligen.

De Engelstalige youth edition en de Bijbelstudie “What if I am not chosen?” worden ook gebruikt op Bijbelscholen in het buitenland. Beide uitgaven zijn onlangs ook vertaald in het Twi, voor gebruik op een Bijbelschool in Ghana. Deze documenten in de Ghanese taal Twi hoopt het team binnenkort op de website te plaatsen. De site wordt wereldwijd bekeken. Het team hoopt de Bijbelstudie en de jongereneditie “Ben ik wel uitverkoren?” binnenkort in meer talen op de website te kunnen zetten, zodat dit project voor nog meer mensen over de gehele wereld tot zegen zou kunnen zijn. Momenteel worden de brochures vertaald in het Spaans, omdat dit de tweede wereldtaal is.


 

Het interview met een van de vrijwilligers dat Refoweb op 30 juli 2016 plaatste n.a.v. het evangeliseren op de Duikenburgse dagen kunt u hier lezen:

We willen niet provoceren

Nu er vooral veel OVER de organisatie “Ben ik wel Uitverkoren” wordt gesproken, is het tijd om eens MET ze te gaan praten. Op de Duikenburgse Dagen heeft het project een eigen stand. Zowel de gesprekken als het uitdelen van de brochures leiden daar niet niet tot polarisatie, blijkt uit een observatie tijdens de eerste twee dagen van de beurs. Maar eh... dat evangeliseren onder reformatorische bezoekers, is dat nu wel nodig? We vroegen het een van de oprichters, die liever anoniem wil blijven. “Het is niet ons project, maar Gods project. Wij mogen daarin een schakeltje zijn.”

“Het team ‘Ben ik wel uitverkoren?’ evangeliseert onder zowel ongelovigen als onder kerkmensen. Het team ervaart echter een speciale roeping voor mensen die worstelen met de uitverkiezing en geloofszekerheid. Als bevestigingstekst gaf de Heere 1 Tim. 2:3b,4: God onzen Zaligmaker; Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Veel vrijwilligers van dit team hebben zelf voorheen ook geworsteld met de uitverkiezing en geloofszekerheid en zij hebben daarom speciaal bewogenheid en liefde voor de mensen die nog hiermee worstelen. Zij hopen dat de brochures ‘Ben ik wel uitverkoren?’ voor hen tot zegen zullen zijn. Veel kerkgangers weten niet of zij gered zijn en hebben geen geloofszekerheid. Velen leven in angst en wanhoop omdat zij denken niet uitverkoren te zijn. Deze mensen willen we met dit project graag bemoedigen. Anderen zijn passief afwachtend. Sommigen zijn zelfs onverschillig en denken dat als zij niet uitverkoren zijn, zij toch nooit zalig kunnen worden en dat het daarom niet uitmaakt hoe zij leven. Hen willen we aanmoedigen om niet passief of onverschillig af te blijven wachten. Het team ‘Ben ik wel uitverkoren?’ wil alle mensen graag bereiken met de boodschap van het Evangelie: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Johannes 3;16). Maar ook met de verantwoordelijkheid die God bij ons neerlegt: 'Bekeert u en gelooft het Evangelie' (Markus 1:15b).

Wat we ervaren is dat mensen door het artikel in het RD een heel verkeerd beeld krijgen van het evangeliseren door ons. Ze dachten dat we agressief zouden evangeliseren en ongewild lange discussies zouden gaan voeren. In werkelijkheid vragen we de mensen zoiets als: ‘Goedemorgen, mag ik u iets geven om te lezen?’ en dan geven we de brochures. Daarna zeggen we: ‘Fijne dag verder.’ Als mensen de brochure niet willen aannemen, wensen we hen ook een fijne dag en we dringen niets op. Van te voren hebben we alle vrijwilligers gevraagd om zich aan de regels te houden door bijvoorbeeld niet te gaan ‘venten’ met brochures en om vooral niet opdringerig te zijn. We hopen dat alle vrijwilligers zich hieraan houden. We geven de bezoekers alleen iets mee wat ze thuis kunnen lezen en waarvan we hopen en bidden dat het voor hen tot zegen zullen zijn. Alleen als mensen zelf vragen stellen of een gesprek beginnen, gaan we met mensen in gesprek. We merkten dat de mensen bij de Duikenburgse dagen' zoiets hebben van : O, is dit het nou? Waar hebben ze zich druk om gemaakt, zeg. Wel zijn er mensen die de brochures afwijzen, maar die zijn er altijd en volgens mij komt dat meer doordat ze gewaarschuwd zijn door hun dominee of door artikelen in kerkbladen (en dit vaak klakkeloos aannemen zonder zelf dingen te onderzoeken) en niet door het artikel in het RD.

Er komen ook diverse bezoekers naar ons toe om ons te bemoedigen om door te gaan en ook die vertellen dat de brochure voor hen tot zegen was geweest. Gisteren was er een oudere man die stond te huilen bij de stand. Hij zei: Met die vraag, of ik wel uitverkoren ben, worstel ik al mijn hele leven. Hij was zo blij met de brochures en kwam later wel twee keer langs om te bedanken. We hebben hem gevraagd om ’s avonds op de knieën te gaan en hebben hem gezegd dat wij ook voor hem zouden bidden. Ook kunnen wij je (met toestemming) een getuigenis doorgeven die we afgelopen week ontvingen via e-mail van een meisje van 17 jaar die enkele jaren geleden een brochure had ontvangen op Wegwijs en voor wie de brochure later tot zegen is geweest. Zij schreef het volgende: ” Beste mensen van de brochure “Ben ik wel uitverkoren?” Ik volgde via Facebook de discussie of jullie nou wel/niet moesten evangeliseren op refobeurzen. En toen moest ik denken aan de keer dat ik zo'n brochure kreeg van jullie op een refo(!)beurs. Ik wil jullie graag een hart onder de riem steken door het volgende te laten weten. Een paar jaar geleden kreeg ik op Wegwijs bij een boekenstand deze brochure in mijn handen gedrukt. Op dat moment boeide het geloof me niet zoveel, maar de brochure heb ik toen ergens op m'n kamer gelegd. Later begon ik mij (door Gods genade!!) te interesseren in het geloof en ging ik ook worstelen met de uitverkiezing. Ik wist dat die brochure ergens nog moest liggen op mijn kamer. Die heb ik toen opgezocht en heb er veel uit gelezen en van geleerd. Ik ben achteraf superblij en dankbaar dat ik dat boekje had, want daarmee is voor mij de uitverkiezing zoveel duidelijker geworden! Het is echt enorm goed uitgelegd en fijn om zo te lezen. Ik heb de brochure zelfs naar meerdere vrienden/vriendinnen en Bijbelstudies toentertijd op school meegenomen, omdat het zoveel verduidelijking gaf op op dit gebied. Daarom heeft jullie brochure zeker wel uitwerking en veel zegen gegeven! Ik wil jullie graag bemoedigen Ja, juist omdat ik las dat jullie van die negatieve reacties kregen, dacht ik... Hé! Ik heb die brochure juist toen ontvangen op een refobeurs en bij mij heeft het zo'n mooie uitwerking gehad. En toen dacht ik het is misschien wel mooi en bemoedigend om aan die mensen van de brochure te laten weten. Broeders en zusters, ga door met jullie mooie werk!

Maar waarom is er dan zoveel commotie over?

"Tja, we bieden alleen iets waardevols aan, wat levensveranderend voor hen zou kunnen zijn! Waarschijnlijk het beste wat ze mee kunnen nemen naar huis (behalve een Bijbel dan)! En nog gratis ook! (In tegenstelling tot alle commercie die er op zo’n beurs is.) We doen dit al jaren op verschillende beurzen en hebben nog nooit problemen of klachten gehad van andere beursorganisatoren.

Wat betreft de beurs 'Naar Buiten'... omdat het vanwege de vakantieperiode lastig was om vrijwilligers te vinden hiervoor, hebben een paar mensen dit doorgegeven aan Arjan Baan en gevraagd of hij nog vrijwilligers wist. Arjan heeft toen een oproep op Facebook gedaan. Op dat moment waren we alleen nog maar aan het inventariseren of we vrijwilligers genoeg zouden hebben voor de beurzen. Een stand bespreken was toen nog niet aan de orde en we hebben daarom ook geen contact opgenomen met Cees Hovius van EMG. Omdat bleek dat er te weinig vrijwilligers konden helpen tijdens de beurs “Naar Buiten”, en ook omdat een stand op deze beurs heel duur is terwijl zich geen sponsor gemeld had, hebben we besloten om daar niet te evangeliseren. Bovendien hebben we een mail gekregen van Hovius, waarin hij schrijft: “De beursvloer van Naar Buiten is niet bestemd voor ‘polariserende missionaire activiteiten’ (ondanks goede bedoelingen).” We zijn daar dus niet welkom blijkbaar. Jammer dat hij niet eens in gesprek gegaan is met ons. Hij wist niet eens wat we zouden gaan doen en op welke manier, maar hij heeft op voorhand deze mail gestuurd. We willen niet provoceren en hebben daarom vanwege alle bovenstaande redenen bij elkaar besloten om niet op 'Naar Buiten' te gaan dit jaar.”


 

Hieronder kunt u het interview lezen dat het CIP plaatste na een interview met een van de vrijwilligers van dit project:

Gepubliceerd op dinsdag 29 november 2016 om 07:00 - door Jeffrey Schipper

Waarom christenen evangeliseren in de refowereld

Evangelisten van het project ’Ben ik wel uitverkoren?’ gaan regelmatig naar reformatorische beurzen. Afgelopen zomer waren zij niet welkom op refobeurs Naar Buiten. Waarom is evangelisatie in de refowereld nodig? Waarom gaan deze evangelisten anoniem te werk? CIP.nl sprak met één van de vrijwilligers.

De mensen die betrokken zijn bij het project ‘Ben ik wel uitverkoren?’willen graag anoniem blijven. Ook de vrijwilligster wil in dit interview anoniem blijven. Op de website van ‘Ben ik wel uitverkoren?’ staat hierover een uitgebreide uitleg. In het kort: “Het gaat niet om ons, maar om wat in Gods Woord staat over de uitverkiezing. Het is niet ons project, maar Gods project en wij mogen daarin een schakeltje zijn. Het is de bedoeling dat de mensen onbevooroordeeld gaan lezen en onderzoeken wat er in de Bijbel staat over de uitverkiezing. Dit is een interkerkelijk particulier project en is niet verbonden aan een bepaalde kerk of stichting.”

Wat willen jullie bereiken met jullie brochures, website en evangelisatie-acties?
“Voor de helderheid: we evangeliseren niet alleen onder reformatorische mensen. Wel ervaren we dat de Heere ons heeft geroepen om speciaal de mensen die worstelen met de uitverkiezing en geloofszekerheid te bereiken. Veel kerkgangers weten niet of zij gered zijn en hebben geen geloofszekerheid. Veel mensen leven in angst en wanhoop omdat zij denken dat zij niet tot uitverkoren kinderen van God behoren. Veel vrijwilligers, waaronder ikzelf, hebben met dezelfde worstelingen te maken gehad. Daarom hebben we bewogenheid voor hen en willen we hen bemoedigen door duidelijk te maken dat het Evangelie niet alleen maar bestemd is voor een select groepje uitverkorenen. God wil ook niet dat we passief afwachten totdat God ons bekeert. We hopen dat de mensen zélf gaan onderzoeken wat er in de Bijbel staat, de blijde boodschap van het Evangelie ontdekken en de Heere Jezus persoonlijk aanvaarden als Redder. We hopen dat dit project hierbij een handreiking mag zijn.”
"Mensen denken dat bekering volledig afhangt van God en dat zij tot hun sterven moeten wachten totdat God een bekeringservaring geeft"


Hoe komt het dat kerkgangers niet geloven dat ze een kind van God zijn?
“Veel mensen zijn ervan overtuigd dat bekering gepaard gaat met een bijzonder gevoel. Een bekeringservaring. Daar wachten zij op. Maar dat is niet gebaseerd op het Woord van God. In 1 Johannes 5:12a, 13 staat: 'Die de Zoon heeft, heeft het leven. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de Naam des Zoons van God'. Helaas worden dergelijke Bijbelteksten in veel kerken genegeerd of eenzijdig belicht. Mensen denken dat bekering volledig afhangt van God en dat zij tot hun sterven moeten wachten totdat God een bekeringservaring geeft. We moeten echter niet afgaan op ons gevoel, maar vertrouwen op wat God zegt in Zijn Woord. Ook willen mensen eerst weten of zij uitverkoren zijn. Maar we moeten niet met de uitverkiezing beginnen. In de Bijbel staat nergens dat mensen verloren gaan omdat zij niet uitverkoren zijn, maar wel omdat zij niet hebben gewild.”

Dus op de plek waar het Evangelie wordt verkondigd krijgen mensen een tegenstrijdige boodschap te horen?
“In sommige kerken wordt de lat erg hoog gelegd om tot God te kunnen komen. Dat is opmerkelijk, omdat de Heere Jezus zo ruim was in Zijn aanbod: ‘Komt allen tot Mij’, zegt Hij. God sluit niemand uit en Hij wil dat niemand verloren gaat. Sommige kerkgangers zijn door eenzijdige prediking zo vastgelopen en wanhopig geworden. Zij staan soms te huilen bij de kraam als zij een gesprek hebben met één van onze evangelisten.“

Hoe gaan jullie te werk op een refobeurs?
“Op evenementen delen we onder andere de brochures ‘Ben ik wel uitverkoren?’ uit. We hebben bewust niet gekozen voor een folder, maar voor een brochure waarin beschreven staat wat er in de Bijbel staat over de uitverkiezing en bekering . Mensen kunnen deze brochure rustig thuis lezen en erover nadenken. Reformatorische mensen vinden het vaak moeilijk om over hun persoonlijk geloof te praten. We willen daarom niet opdringerig met hen praten over het geloof als zij dit niet fijn vinden. Het valt ons tegelijkertijd wel op dat refojongeren er vaak wél over kunnen praten. We hopen en bidden dat de boodschap die we door middel van onze brochures meegeven ertoe zal leiden dat ogen zullen opengaan voor het Evangelie.”
"Sommige kerkgangers zijn door eenzijdige prediking zo vastgelopen en wanhopig geworden"


Recent is jullie verweten dat jullie evangelisten ongevraagd naar de Naar Buiten beurs zouden gaan en dat jullie polariserend te werk zouden gaan. Begrijp je die kritiek?
“Eerlijk gezegd niet,” antwoordt de vrijwilligster. “Omdat we vanwege de vakantieperiode te weinig vrijwilligers konden vinden om te helpen op de beurs Naar Buiten, had één van onze vrijwilligers via Facebook een bericht gestuurd naar een evangelist met de vraag of hij ons zou kunnen helpen aan vrijwilligers. Blijkbaar is het Facebookbericht opgepikt en doorgestuurd naar het Reformatorisch Dagblad, die hierover een artikel en een hoofdredactioneel commentaar plaatste. Men wekte in die artikelen de indruk dat wij polariserend te werk zouden gaan. Dit is onjuist! We willen juist verbinden! We verwijzen nooit naar een bepaalde kerk, maar naar de Heere Jezus. Wel toont het aan dat de Evangelieverspreiding weerstand oproept. Dit is in samenspraak met de Bijbel. Wie de evangeliën leest, ziet dat ook de Heere Jezus zelf veel tegenstand kreeg. Opvallend is dat toen ook met name religieuze mensen (Schriftgeleerden en Farizeeën, red.) zich verzetten tegen Jezus.

Via een e-mail van de organisator is ons verzocht om weg te blijven. We waren toch al niet van plan om een kraam te huren op de beurs Naar Buiten, omdat we niet voldoende vrijwilligers konden vinden  en omdat een stand op deze beurs duur is en zich geen sponsor gemeld had. Bovendien willen we niet provoceren. We hebben daarom besloten om niet te evangeliseren op deze beurs.”

Communiceren jullie met organisatoren als jullie een evenement bezoeken om te evangeliseren?
“Ja, dat moet ook wel omdat we de laatste jaren een eigen stand huren en daarvoor moeten we ons van tevoren aanmelden. Toen we met dit werk begonnen waren we nog te klein om een stand te kunnen huren. In de beginfase mochten we gebruik maken van de stand van een bevriende stichting.”
"Men wekte de indruk dat wij polariserend te werk zouden gaan. Dit is onjuist!  We verwijzen nooit naar een bepaalde kerk, maar naar de Heere Jezus"


Jullie krijgen regelmatig berichten van christenen die laten weten dat jullie werk heeft bijgedragen aan het vinden van geloofszekerheid. Heb je een voorbeeld?
“Dat klopt. Dit bericht ontvingen we onlangs van een 17-jarig meisje: ‘Mijn zusje gaf me dat boekje ‘Ben ik wel uitverkoren?’, ongeveer 1,5 jaar geleden. Ik was eigenlijk gestopt met verwachten dat ik ooit nog bij God zou kunnen komen. Ook dacht ik dat er maar heel weinig mensen uitverkoren waren. Toen las ik dat boekje, over een verhaal van een jongen en evangelist en briefje van 10 euro en over mijnwerkers die vast zaten. Dat heeft veel indruk gemaakt. Ineens besefte ik dat God voor de mensen had gekozen, door Christus naar de aarde te sturen voor onze zonden. Ineens zag ik de perfecte liefde die God voor ons heeft. Er ging een wereld voor me open, Hij heeft al voor ons gekozen. Daarom moeten wij nu voor Hem kiezen, wij moeten in die reddingslift stappen, net als die mijnwerkers. En dat kan alléén door Gods genade die wij mogen/moeten aannemen.’ Aan God alle dank en eer voor dit getuigenis!

Zij verwijst naar een voorbeeld die we in onze brochure aanhalen om duidelijk te maken dat bekering 100 procent genade is en 100 procent eigen verantwoordelijkheid. We hebben verwezen naar de Chileense mijnwerkers die een aantal jaar geleden vast zaten. Dankzij een lift konden ze uit de mijn bevrijd worden. Zij moesten echter zelf de keuze maken om in die lift te stappen. Zo moeten wij ook de hand van God vastgrijpen om gered te worden.”

De vrijwilligster constateert sinds het bestaan van ‘Ben ik wel uitverkoren?’ een positieve tendens. De mensen zijn niet meer zo afwijzend als in de eerste jaren. We merken ook dat er meer openheid komt en we spreken steeds vaker mensen die durven zeggen dat zij geloofszekerheid hebben. Ons gebed is dat God ons de komende jaren blijft gebruiken.”

Bezoek hier de website van ‘Ben ik wel uitverkoren?’ en klik hier om de brochures te bekijken.

 

 

 


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.