Zalig worden is 100 procent Gods werk en 100 procent onze eigen verantwoordelijkheid

In Lukas 15 maakt de Heere door middel van twee gelijkenissen duidelijk dat zalig worden 100 procent Gods werk is en ook 100 procent onze eigen verantwoordelijkheid.

In de gelijkenis van het verloren schaap zocht de herder het schaap op, legde het op zijn schouders en bracht het naar huis. Zo is zalig worden ook 100 procent Gods werk.
In de gelijkenis van de verloren zoon stond de vader op de uitkijk en wachtte. Het kalf was al gemest (zo is ook het Lam geslacht). De zoon was van harte welkom, maar hij moest zelf terug komen. Zo is zalig worden ook 100 procent onze eigen verantwoordelijkheid. 

In de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die bewust ervoor kozen om God niet te dienen. Er staan in de Bijbel ook diverse voorbeelden van mensen die de Heere God wilden dienen en Hem gehoorzaam wilden zijn.

Wilt u in de Heere Jezus geloven en Hem volgen? Wilt u de Heere God dienen en Zijn Woord gehoorzamen of niet? 

 • Deuteronomium 30:19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde: het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad.
 • Jozua 24:15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den Heere te dienen, kiest u heden wien gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen!
 • Jozua 24:24 En het volk zeide tot Jozua: Wij zullen den HEERE, onzen God, dienen, en wij zullen Zijner stem gehoorzamen.
 • Psalm 84:11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
 • Jesaja 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israëls: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.
 • Mattheüs 22:3 En zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen; en zij wilden niet komen.
 • Mattheüs 23:37b Hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugelen; en gijlieden hebt niet gewild.
 • Johannes 5:40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.
 • Handelingen 2:38, 41 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent drie duizend zielen.
 • Romeinen 6:17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt.
 • Hebreeën 5:9 En geheiligd zijnde, is Hij (Christus) allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.
 • Openbaring 22:17b En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

                  


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.