Wat kan ik doen om gerechtvaardigd te worden?

We kunnen alleen gerechtvaardigd worden uit genade, door het geloof. Niet door voldoende zondekennis, niet door de wet te houden, niet door goede werken te doen en niet door vroom te leven. Alles wat nodig is voor onze redding heeft de Heere Jezus aan het kruis op Golgotha volbracht. We kunnen hier zelf niets aan toevoegen om gerechtvaardigd te worden (Romeinen 5:18). We worden alleen gerechtvaardigd door te geloven dat de Heere Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is. Dit lijkt eenvoudig, maar het kan juist zo moeilijk zijn om alleen op de Heere Jezus te vertrouwen en er verder zelf niets aan te kunnen (toe)doen.

 • Jesaja 55:1 O alle gij dorstigen! Komt tot de wateren en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!
 • Romeinen 3:24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.
 • Romeinen 3:28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.
 • Romeinen 4:5 Doch degene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.
 • Romeinen 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
 • Galaten 2:16 Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
 • Galaten 3:11 En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
 • Efeze 2:8,9 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.
 • Filippensen 3:7,8b,9 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Opdat ik Christus moge gewinnen en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof.
 • Titus 3:5-7 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker; opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des eeuwigen levens.
 • Openbaring 22:17b En die wil, neme het water des levens om niet.

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.