Wat betekent: bekeert u?

U bekeren is: berouw hebben over uw zonde, naar God terug keren en belijden dat u gezondigd heeft, zoals de verloren zoon deed.

  • Lukas 15:18-21 Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u; En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toelopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Bij de verloren zoon vond eerst een innerlijke verandering van zijn denken plaats (Lukas 15:17). Hij kwam tot inkeer. Daarna maakte hij de keuze om terug te gaan naar zijn vader en te belijden dat hij gezondigd had. (Lukas 15:18-20a). Toen hij naar zijn vader ging, kwam zijn vader hem al tegemoet, met innerlijke ontferming bewogen. Hij viel zijn zoon om zijn hals en kuste hem (Lukas 15:20). De zoon beleed dat hij gezondigd had (Lukas 15:21). Zijn vader vergaf hem alles en herstelde met blijdschap de positie van zijn zoon (Lukas 15:22-24).

Zo mag u komen tot God de Vader en belijden dat u gezondigd heeft. De liefde van de Heere voor ons is zó groot dat Hij Zijn Zoon voor ons gaf, omdat Hij niet wil dat iemand van ons verloren gaat (2 Petrus 3:9). Hij wil u graag genadig zijn en uw zonden vergeven. Er zal blijdschap zijn in de hemel als u zich bekeert (Lukas 15:7,10)!

  • Jesaja 30:18a En daarom zal de Heere wachten, opdat Hij u genadig zij, en daarom zal Hij verhoogd worden, opdat Hij Zich over ulieden ontferme.
  • Lukas 15:7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.