Uitverkoren voor een taak

Als de Bijbel spreekt over (uit)verkoren, dan gaat het vaak om een taak. Er wordt dan niet bedoeld dat men uitverkoren is om voor eeuwig behouden te worden, maar dat men uitverkoren is voor een bepaalde taak. Judas Iskáriot, bijvoorbeeld, was wel uitverkoren tot een van de twaalf discipelen van Jezus, maar toch werd hij niet zalig, omdat hij er zelf voor koos om Jezus te verraden (Johannes 6:70,71).

Uitverkiezing voor een taak is niet zo bedoeld dat de één ten koste gaat van de ander, maar God kiest één persoon of een bepaalde groep mensen om anderen tot zegen te zijn. Dat betekent echter niet dat degenen die niet voor die taak zijn uitgekozen voor eeuwig verloren gaan. Een voorbeeld hiervan is Ananías (Handelingen 9:10). Hij was niet uitverkoren om zendeling te worden, maar is wel voor eeuwig behouden.

  • Deuteronomium 7:6 Want gij [het volk Israël] zijt een heilig volk den HEERE, uw God; u heeft de HEERE, uw God verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op de aardbodem zijn.
  • Deuteronomium 17:15a Zo zult gij ganselijk tot koning over u stellen, dien de HEERE, uw God, verkiezen zal.
  • 1 Samuël 2:28a En Ik heb hem uit alle stammen van Israël Mij ten priester verkoren.
  • Lukas 6:13 En als het dag geworden was, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde.
  • Johannes 6:70,71 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En één van u is een duivel. En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iskáriot; want deze zou Hem verraden, zijnde één van de twaalven.
  • Johannes 15:16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
  • Handelingen 9:15 Maar de Heere zeide tot hem [Ananías]: Ga heen; want deze [Paulus] is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls.
  • Handelingen 15:7 En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij uitverkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des Evangelies zouden horen, en geloven.
  • 1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.