Maar mij is altijd iets anders geleerd. Hoe weet ik nu wat de waarheid is?

Wat de Heere in Zijn Woord zegt, is belangrijker dan wat mensen zeggen. Daarom moeten we alles toetsen aan de Bijbel. Gods Woord is de waarheid (Johannes 8:31,32 en Johannes 17:17). Onderzoek wat in de Bijbel staat om erachter te komen wat de waarheid is. Het is goed om de Bijbelteksten ook te lezen in hun context.

 • Jesaja 43:18,19 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet. Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.
 • Jesaja 43:27b En uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden.
 • Johannes 5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
 • Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den mensen.
 • Handelingen 17:11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.
 • Romeinen 12:2b Maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds [vernieuwing van uw denken] opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.
 • Romeinen 15:4 Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.
 • Galaten 3:1 O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
 • 1 Thessalonicensen 5:21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
 • 2 Timotheüs 3:16 Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.
 • 1 Johannes 4:1a Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn.
 • 1 Johannes 5:9-12 Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven; die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van Zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. 

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.