Maar de Heere moet toch eerst beginnen?

De Heere God werkt eerst in ons hart. Hij trekt ons met Zijn liefde (Hoséa 11:4 en Jeremia 31:3b). Dit trekken is het werk van de Heilige Geest, waardoor we ons bewust worden van onze zonden en dat we naar God terug moeten keren (Johannes 16:8). De Heilige Geest beweegt ons tot bekering.

  • Johannes 6:44,45 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uiterste dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.
  • 1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

God begint, maar dit sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. 

De Heere nodigt ons uit: "Komt herwaarts tot Mij", wij moeten daaraan gehoor geven en tot Hem komen.

  • Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

De Heere klopt aan de deur van ons hart, wij moeten op Zijn kloppen acht geven. 

  • Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.