Maar God moet mij toch bekeren?

Als u gelooft dat alleen de mensen zalig worden die God van te voren uitverkoren heeft en dat de andere mensen verloren gaan, dan kunt u hierdoor passief worden (ik kan er toch niets aan doen; het hangt van God af, God moet mij bekeren). Of u kunt hierdoor onverschillig worden (als ik toch niet uitverkoren ben, dan maakt het niet uit hoe ik leef). U kunt er ook er heel mismoedig, wanhopig en angstig van worden (als ik niet uitverkoren ben dan word ik nooit zalig, hoeveel ik daar ook om bid; als ik niet uitverkoren ben, dan ga ik voor eeuwig verloren, dan kom ik in de hel). Dit is een misleiding van de duivel.

God zegt niet dat u lijdelijk (passief) af moet wachten totdat Hij u bekeert; God roept u op om u (actief) te bekeren.

U bekeren moet u zelf doen (en achteraf ziet u dan dat dit het werk van de Heilige Geest was). Wedergeboorte is Gods werk in u.

Wedergeboorte is de levendmaking en de vernieuwing van uw hart, die God in u werkt.

De volgende Bijbelteksten gaan over de wedergeboorte:

  • Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.
  • Johannes 1:12,13 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
  • Efeze 2:1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.
  • 2 Korinthe 5:17,18a Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God.
  • Kolossensen 3:10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft.
  • 1 Petrus 1:23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.