Is het Evangelie voor iedereen?

Evangelie betekent: ‘goed nieuws’ of ‘blijde boodschap’. Als het Evangelie maar voor een beperkt aantal mensen bestemd zou zijn, dan zou de blijde boodschap niet voor iedereen een blijde boodschap zijn. Het Evangelie dat overal, aan alle mensen gepredikt moe(s)t worden (Markus 16:15), is echter dat het offer van de Heere Jezus aan het kruis tot zaligheid is voor ieder die in Hem gelooft. Het aanbod van genade is voor iedereen, niemand uitgezonderd (Lukas 19:10, Romeinen 5:18, 1 Timotheüs 2:5,6a). 

  • Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft  [er staat niet: de uitverkoren mensen] niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
  • Johannes 6:40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, [niemand wordt uitgesloten] die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.
  • Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: [ieder] Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.
  • Romeinen 1:16a Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft.
  • Titus 2:11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
  • 1 Johannes 2:2 En Hij [Jezus Christus] is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld [van iedereen].

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.