Hoe krijg ik geloofszekerheid?

Sommige mensen wachten eerst op een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring voordat zij persoonlijk met zekerheid durven geloven dat zij voor eeuwig behouden zijn. Uw gevoel is echter niet bepalend en kan zelfs bedrieglijk zijn. Door u te focussen op de uitverkiezing en op uw gevoel, blijft u altijd in onzekerheid verkeren (zou ik wel uitverkoren zijn?). Zelfs als u denkt dat u uitverkoren bent, dan kunt u nog in onzekerheid leven als u puur op uw gevoel afgaat (ik zou mezelf toch niet bedriegen voor de eeuwigheid?; ik voel niet altijd dat ik Gods kind ben). Dan mist u nog de troost en de blijdschap over uw redding. U heeft dan nog geen geloofszekerheid.

Niet ons gevoel bepaalt of we gered zijn, niet bepaalde ervaringen of indrukken, niet hoeveel zondekennis we hebben, niet hoe vroom we leven, maar het offer van de Heere Jezus aan het kruis is onze vaste grond en ons geloof in Hem is de zekerheid waardoor we mogen weten behouden te zijn. De zekerheid ligt niet in (iets van) onszelf, maar in de Heere Jezus Christus.

Ga niet af op uw gevoel en zie niet op uzelf, maar zie op Hem. Geloof in de betrouwbaarheid van God en de beloften in Zijn Woord en vertrouw daarop (1 Timotheüs 1:15). Als u vanuit dit geloof en vertrouwen leeft (2 Korinthe 5:7), dan zult u daarna gaan ervaren wat u gelooft (Johannes 14:21,23).
De volgorde is: eerst geloof, daarna gevoel. 

  • Romeinen 8:38,39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
  • Kolossensen 2:2 Opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader, en van Christus.
  • 2 Timotheüs 1:12b Want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
  • Hebreeën 10:22,23 Zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in volle zekerheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw).
  • Hebreeën 11:1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
  • 1 Johannes 5:12,13 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.
  • 1 Johannes 5:19a Wij weten, dat wij uit God zijn.

 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.