Maar ik kan mezelf toch niet bekeren?

Misschien denkt u: ‘"Ik kan me niet bekeren; dat moet God doen". U kunt dit ook niet in eigen kracht,  maar als de Heere van u vraagt om u te bekeren, dan is Hij daar tegelijkertijd om u te helpen om te doen wat u niet in eigen kracht kunt. God wil u alles geven wat daarvoor nodig is.

  • Johannes 5:8,9a Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde.

Deze man, die al 38 jaar ziek was, kon uit zichzelf niet opstaan, maar toen Jezus dit van hem vroeg, gaf Jezus hem tegelijkertijd de kracht om dit te doen.

  • Markus 3:5 En als Hij (Jezus) hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.

Menselijk gesproken kon deze man zijn hand niet uitstrekken, maar omdat Jezus dit van hem vroeg, kon hij dit toch doen omdat Jezus er tegelijkertijd voor zorgde dat dit mogelijk was.

De Heere Jezus heeft het offer gebracht. Hij stierf voor de zonde. De Heere Jezus biedt u Zijn genade aan. Hij roept u op om u te bekeren, op Hem te vertrouwen en in Hem te geloven. U mag dit aanbod van genade aanvaarden en in geloof uw handen uitstrekken om dit genadegeschenk aan te nemen.

  • Johannes 11:43,44a En als Hij (Jezus) dit gezegd had, riep Hij met grote stemme: Lázarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit.

Zelfs een dode kon doen wat Jezus van hem vroeg!

Als u geestelijk nog dood bent, dan roept God u op om u te bekeren, in Hem te geloven en uw leven aan Hem toe te vertrouwen. Het Woord van God is geladen met de opstandingskracht van Christus. God roept uit de dood tot het leven (Johannes 5:25). U leeft dan niet meer voor uzelf, maar dan ga je leven voor Hem (2 Korinthe 5:15, 1 Petrus 4:2).


 

Copyright
De tekst van deze website mag vrij gedownload en gekopieerd worden om door te geven aan anderen, mits deze ongewijzigd wordt overgenomen, met vermelding van deze website.